Embutits

Estàs a un click de gaudir i compartir moments de felicitat!

Informació prèvia al procés contractual

Aquesta pàgina web www.masfoodlovers.com és propietat de XARCUTERIES SAMA SL amb CIF B59322941 i adreça fiscal al c/ CASANOVA, 189, 08036.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre MAS GOURMETS, SL amb CIFB65468597 i domicili a C/ CASANOVA, 189, 08036 i correu electrònic mas@masfoodlovers.com i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Per això, tant els responsables del tractament de les teves dades som XARCUTERIES SAMA SL i MAS GOURMETS, SL (d’ara endavant, conjuntament “Nosaltres” o “els Corresponsables del Tractament”) som corresponsables del tractament, per la qual cosa hem regulat i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les vostres dades personals.

MAS GOURMETS, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es poden fer, a través de les website de XARCUTERIES SAMA SL, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MAS GOURMETS, SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és venda de productes Gourmet d’alimentació i accessoris.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d´ús i privadesa i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per accedir als llocs web de XARCUTERIES SAMA SL i la contractació per mitjà d’aquests.

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l’apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, XARCUTERIES SAMA SL informa als usuaris que les dades personals demanades durant el procés de registre i posterior compra seran incorporades al sistema de tractament titularitat de XARCUTERIES SAMA SL i MAS GOURMETS, SL, amb la finalitat de tramitar les dites accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, XARCUTERIES SAMA SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint el vostre petició al c/ CASANOVA, 189, 08036 (BARCELONA) o a través del correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com

Durant el procés de compra us heu d’identificar amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però se’n permet la gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació d’aquest per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb XARCUTERIES SAMA SL al telèfon d’atenció al client 934948356 o mitjançant el correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com

Tots els continguts de la web són en català i espanyol.

El client, en rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura en paper o còpia de la comanda. Si escau, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que l’empresari hagi obtingut prèviament el consentiment exprés del client.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent XARCUTERIES SAMA SL ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. Tot i això, XARCUTERIES SAMA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions de venda vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Pel que fa als Productes posats a la venda, seran considerats tots aquells disponibles en el moment de la confirmació i del pagament de la comanda per part del Client. L’empresa es reservarà el dret a modificar la seva oferta en qualsevol moment, en particular, afegint-hi nous productes, eliminant-ne d’altres o modificant-ne la presentació.

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant a causa de les possibles diferències d’acabat dels colors als programes informàtics de navegació per Internet i/o a les pantalles dels dispositius. Per tant, l’empresa no serà responsable de qualsevol defecte en les representacions gràfiques dels Productes mostrats al Lloc Web, si es deu a aquestes limitacions tècniques.. A les característiques s’identifica el mateix. 

Els productes tenen una fitxa i informació alimentària i nutricional segons el que indica el fabricant. Si el producte que vols consultar no disposa d’informació relacionada, pots sol·licitar la informació que necessitis a través del número 934948356 on el nostre equip de Servei d’Atenció al Client estarà disponible per resoldre qualsevol dels vostres dubtes en horari de botiga habitual de dilluns a divendres.

Garanties

XARCUTERIES SAMA SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de tres anys des del lliurament. XARCUTERIES SAMA SL disposa d’un servei de postvenda durant el termini indicat. El client podrà adreçar-se a l’establiment de XARCUTERIES SAMA SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a masfoodlovers@masfoodlovers.com o als punts establerts pel propi proveïdor.

Tal com disposa el Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el consumidor i usuari té dret davant de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé, a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte de conformitat amb el que disposa el citat text legal.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor i usuari podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, tret que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada, així com si la mesura correctora alternativa es podria proporcionar sense més inconvenients per al consumidor o usuari. Seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran a elecció del consumidor i usuari, quan:

La reducció del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el bé hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el bé efectivament lliurat tingui en el moment d’aquest lliurament. Això no obstant, la resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

El que disposen aquestes Condicions Generals de cap manera contradirà el que disposa aquesta norma, prevalent aquesta en tot cas.

Etiquetatge

Els productes o béns que posa en circulació a la botiga on line tenen l’etiquetatge conforme a la normativa, sent de responsabilitat la signatura o raó social que figuri a l’etiqueta. Així mateix s’informarà de les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries a l’etiquetatge i fitxa del producte.

Responsabilitats

El Client serà responsable de:

En cap cas l’empresa respondrà de:

Preus

Els preus i les ofertes que es presenten al lloc web inclouen IVA (Impost sobre el valor afegit) i només són vàlids per a les comandes realitzades en línia a través del lloc web. Aquests preus i ofertes podrien no coincidir amb les disponibles a les botigues físiques de Mas Food Lovers. Els preus són a Euros.

Es poden comprar productes al pes. S’informa el client que és possible que quan rebi el tiquet amb la comanda, el preu dels productes frescos pot ser que hagi variat lleugerament respecte al carro de la compra en línia. Això és degut a que es prepara a la pròpia botiga (carnisseria, xarcuteria..)i de vegades és impossible que el pes final de producte sigui totalment exacte a l’indicat.

Els preus dels productes es referiran a preu/quilo, preu per unitat, però altres seran preu aproximat. Els productes amb preu aproximat són aquells articles que es comercialitzen calculant el seu preu segons la pesada a la balança. Quan realitzem la preparació de la teva comanda, hem de pesar aquests articles per conèixer quin és el preu total en funció del pes. A la botiga online, podràs veure un preu aproximat calculat sobre la base del pes mitjà que té una unitat.

En qualsevol cas, l’empresa garanteix al Client el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de fer les comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, les ofertes esmentades poguessin no estar vigents. D’altra banda, en els supòsits que el preu dels Productes vingui determinat pel preu per quilogram o el preu del producte sigui una estimació en funció del seu pes mitjà, perquè la forma de compra per unitats, el preu final dependrà del pes real del producte subministrat. Per aquest motiu, el preu de la compra pot diferir de l’import de la Comanda a causa de l’existència de productes de pes variable al lliurament tal com s’indicava anteriorment.

Amb caràcter general, i en aplicació al que disposa l’article Art. 68 de la llei 37/92, tots els lliuraments efectuats a consumidors finals estan subjectes a l’IVA amb els tipus aplicables al territori espanyol. Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment ala botiga on line, excepte en cas d’error manifest. Tot i que l’empresa intenteu assegurar que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si l’empresa descobrís un error en el preu dels productes que el client ha encarregat, se l’informarà com més aviat millor i se li donarà l’opció de re confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-ho. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que hagin estat abonades. L’empresa no estarà obligada a subministrar-li el/s producte/s al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que se li hagi enviat la Confirmació d’Enviament) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hauria pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut a segons s’exposa a la nostra Guia de Compra

L´empresa es reserva el dret de modificar els preus dels seus productes. En tot cas, s’aplicaran les condicions de preus vigents a la data de la validació de la comanda per part del Client.

Despeses d’enviament

En aquesta pantalla us apareixerà la informació de les despeses d’enviament per a la vostra comanda en funció de l’adreça d’enviament que ens heu indicat en els passos anteriors. Recordeu acceptar les condicions generals per poder processar la comanda.

Les despeses d’enviament s’apliquen a cada comanda. Les despeses exactes de cada comanda depenen del país de recepció. Sota cap concepte s’enviaran comandes a zones que no estan incloses al llistat de països on Enrique Tomás pot realitzar enviaments dels seus productes.

Per a més informació aneu a la secció despeses d’enviament.

Per una compra superior a 70€, les despeses d’enviament dins de l’àrea metropolitana de Barcelona són gratuïtes.

Per una compra superior a 120 €, les despeses d’enviament dins de la resta de l’àrea peninsular són gratuïtes

No fem enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Tots els enviaments a Europa són gratuïts a partir de 650€

Per a la resta de les trameses nacionals i internacionals sempre aplicarem la millor tarifa d’enviament disponible en funció del país i del pes total dels productes que hagis comprat. Així mai no pagaràs més del que toca i sempre t’assegurem que el servei el realitzarà una empresa de transports de renom i amb qualitat de servei garantida.

A mesura que facis la teva comanda aniràs veient instantàniament les despeses d’enviament associades.

En el cas excepcional que hi hagi un trànsit de duana i aquesta impliqui despeses pel producte o per tràmits administratius, aquestes despeses aniran a càrrec del client.

Pagament

El client podrà abonar l’import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents.

Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de XARCUTERIES SAMA SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor.

Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant XARCUTERIES SAMA SL i MAS GOURMETS, SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

Permet enviar pagaments a Internet de manera segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a qui no satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal. 

https://www.paypal.com.

Lliurament

Els productes oferts a la botiga en línia se serveixen dins del territori peninsular espanyol. Els productes frescos els envasem perfectament perquè arribin al client en perfecte estat. En compliment de la llei 7/2022 de Residus, els productes que necessitin embolcall o envàs de plàstic, el cost d’aquest ja està inclòs en el preu final.

La comanda serà lliurada al client, preferiblement, en persona, a l’adreça indicada per aquesta. Si el/la client no pogués estar al seu domicili el dia i franja horària escollits per efectuar la recepció, cal que us poseu en contacte amb nosaltres per acordar un altre dia i franja horària de lliurament.

telèfon: 934948356, adreçant-se al correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com.

En defecte d’això, la comanda serà lliurada a la persona, major d’edat, que al moment del lliurament es troba al domicili indicat. El/la client autoritza expressament a l’empresa a fer el lliurament de la comanda a favor seu. El receptor de la comanda haurà de signar l’albarà de lliurament corresponent, consignant-ne el nom i el DNI o similar (així com mostrar-ho al personal encarregat de repartiment) que implica la seva conformitat amb els productes rebuts, tant quant a quantitat com a qualitat i estat en què es troben.

A aquest efecte, el receptor podrà revisar la comanda tant com vulgui al moment de la recepció per tal de mostrar-ne la conformitat. En cas que no estigui complet, ho haurà de fer constar expressament a l’albarà de lliurament corresponent.

El repartidor lliurarà un albarà/tiquet de compra/factura que haurà de ser signat pel comprador.

L’import total de la comanda és la suma de l’import dels productes + les despeses d’enviament i preparació, per tant s’alliberarà el total d’aquesta quantitat.

Els lliuraments es fan de dilluns a divendres. No es fan lliuraments els caps de setmana ni durant les festes locals. Les comandes només es poden lliurar a residències privades o a oficines. Els lliuraments es fan en horari d’oficina. Per això, per facilitar els lliuraments, es demana als Clients que utilitzin les adreces de treball o altres adreces on hi hagi algú que pugui rebre l’enviament.

Les comandes per al territori espanyol (Península) normalment es lliuren entre 1-2 dies laborables des de la recepció. Un cop enviada la comanda, el Client rep un correu electrònic de notificació amb la data de lliurament estimada. En el cas de comandes fora d’Espanya, aquest termini de lliurament pot estar entre els 3 i els 5 dies laborables des de la confirmació de la comanda.

Aquests terminis de lliurament es poden allargar 12-24 hores si la comanda conté per exemple un pernil tallat a ganivet, ja que el tallem al moment de rebre la comanda perquè la rebi pràcticament acabada de tallar i la gaudeixi al màxim.

Durant la segona quinzena de desembre aquests terminis de lliurament habituals es poden duplicar a causa de l’alt volum de comandes diàries que rebem els dies previs a Nadal.

El client podrà cancel·lar una comanda realitzada sempre que no estigui en procés de preparació, hagi estat preparada o recollida pel servei de repartiment.

Per comprovar si pots cancel·lar la teva comanda hauràs de trucar al telèfon 934948356, o adreçant-se al correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com

Si cancel·leu la comanda, recordeu que l’import total pre autoritzat pel vostre banc pot estar retingut. S’alliberarà en el termini establert per l’emissor de la targeta de pagament.

El Client ha de verificar l’estat i el contingut del paquet en un període de temps raonable després de rebre’l per comprovar que està tot correcte i conforme a allò que s’ha demanat. En cas que no s’hagi rebut cap comunicació de rebuig dels productes als14dies del lliurament, Mas Food Lovers considerarà que el Client n’ha acceptat.

La disponibilitat dels productes oferts per XARCUTERIES SAMA SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que XARCUTERIES SAMA SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment donat que el Web pot ser visitat per més d’un Client alhora, podria donar-se el cas que diversos Clients pretenguin adquirir o, de fet, adquireixin el mateix Producte alhora. En aquest supòsit, durant un breu període de temps, el producte podria aparèixer com a disponible i/o amb l’oferta existent, però haver-se esgotat les existències o l’oferta. En cas de no execució per indisponiblitat, XARCUTERIES SAMA SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. XARCUTERIES SAMA SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per XARCUTERIES SAMA SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d’un termini de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius. 

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 934948356, adreçant-se al correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com , remetent el vostre escrit a la nostra adreça postal C/ CASANOVA 189, 08036 BARCELONA o bé a través del formulari de desistiment. La càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recau en el consumidor i l’usuari. Les dades del client es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment prevista (8 anys), excepte obligació legal. Així mateix, la base legitima del tractament és per al compliment legal.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.no seran objecte de devolució els productes en els supòsits següents:

En aquest cas l’empresa assumirà el cost dels productes i despeses d’enviament però el client es farà càrrec dels costos de la devolució.

En tot cas, els productes a tornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense fer servir i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per evitar problemes en el transport, us assegureu que el paquet va degudament protegit i precintat i en la mesura del possible en un format similar a l’embalatge original que garanteixi la devolució en perfecte estat. Un cop rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant els articles, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats., que s’efectuarà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment pel client.

L´empresa efectuarà el reemborsament a què es refereix paràgraf anterior utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client hagi disposat expressament el contrari i sempre que el client no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

En cas que el client hagi expressat una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, l’empresa no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que se’n derivin.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a XARCUTERIES SAMA SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.

XARCUTERIES SAMA SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Per a més informació aneu a la secció Devolucions

Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment de XARCUTERIES SAMA SL està situat al C/ CASANOVA 189, 08036 (BARCELONA) o a través del correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com

XARCUTERIES SAMA SL informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

El client podrà fer reclamacions mitjançant qualsevol dels mitjans anteriors indicant el següent:

Jurisdicció

Així mateix, XARCUTERIES SAMA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. XARCUTERIES SAMA SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Força Major

Cap part podrà ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu a causes fortuïtes oa l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestes , manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La part que s’hagi vist afectada per aquests esdeveniments ha d’informar l’altra part com més aviat millor i, com a màxim, en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.

Les parts convenen que han d’acordar conjuntament com més aviat millor la determinació de les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència de la causa de força major.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, l´empresa podria no fer efectiva la comanda havent de reemborsar al Client, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest darrer en concepte de la comanda en qüestió.

Canvis i actualitzacions

L’empresa es reserva el dret a revisar i modificar periòdicament aquestes Condicions Generals per reflectir els canvis en les condicions de mercat que afectin el seu negoci, els avenços tecnològics, les innovacions en els mètodes de pagament, les esmenes en els reglaments i els requisits jurídics pertinents i les variacions en les capacitats del sistema.

S’entén que cada compra estarà regulada per les condicions generals en vigor en el moment de la seva execució. Tots els canvis o actualitzacions es publicaran degudament al Lloc Web o es comunicaran al Client i entraran en vigor amb caràcter immediat a la data de publicació o comunicació.

Plataforma de resolució de conflictes

Els Clients residents a un Estat membre de la Unió Europea tindran l’opció de recórrer a la plataforma establerta per la Comissió Europea per a la resolució de litigis dimanants dels contractes de venda a distància (la Plataforma de RLL). El Client i l’Empresa poden resoldre els litigis relatius a les compres realitzades a l’empara de les presents Condicions Generals a través de la Plataforma de RLL amb l’assistència d’un òrgan imparcial. Podeu accedir a aquesta Plataforma de RLL a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Contactar amb MAS FOOD LOVERS

Per a qualsevol consulta o incident respecte a la comanda, el Client pot posar-se en contacte amb Mas Food Lovers: