Embutits

Estàs a un click de gaudir i compartir moments de felicitat!

Política de devolucions

Tal com està especificat al punt 6 de la secció “Condicions de venda”, aquesta és la nostra política de devolució de productes no conformes.

El Client té dret a tornar productes defectuosos o no conformes. El Client disposa de 14 dies a partir del dia que el client rebi el producte d’informar la no conformitat del producte a Mas Food Lovers sobre el defecte o la no-conformitat i procedir a la devolució del producte. És important que reviseu els productes de forma immediata atès que no podreu exercir el vostre dret a devolució respecte dels productes que tinguin un termini de caducitat inferior o s’hagin desprecintat després del lliurament i hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred atès que per raons de protecció de la salut o d’higiene no podrà tornar-se.

Respecte de la devolució de productes defectuós.

 • En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a XARCUTERIES SAMA SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.
 • XARCUTERIES SAMA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
 • Per a més informació aneu a la secció Devolucions
 • Si el client vol presentar una reclamació, l’establiment de XARCUTERIES SAMA SL està situat al C/ CASANOVA 189, 08036 (BARCELONA) o a través del correu electrònicmasfoodlovers@masfoodlovers.com
 • En cas que el producte tornat estigui incomplet, o se n’hagi consumit una part, Mas Food Lovers facturarà al Client de manera aproximada el que s’hagi consumit abans de fer el lliurament del substitut. Això és sens perjudici dels drets que el Client ostenta com a consumidor segons el que disposa la normativa vigent de caràcter imperativa sobre protecció de consumidors.
 

Respecte de la devolució de productes no conformes

 • Si el Client informa de la seva no conformitat amb el producte en el termini indicat de 14 dies des de la recepció del Producte, es procedirà a la devolució dels diners conforme l’establert a l’apartat de les condicions generals de venda del dret de desistiment, devolucions i reclamacions. El Client haurà d’exercir el dret mitjançant el formulari de desistiment. La càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recau en el consumidor i l’usuari.
 • Serà condició per fer la devolució per desistiment quan es compleixi amb les condicions següents:
 • Que el producte està al mateix estat de conservació i perfectament embalat al mateix embalatge original o en la mesura del possible en un format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
 • D’acord amb el que estableixen les excepcions de desistiment de la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris (art. 103) no es procedirà a la devolució quan:
 • Els Productes elaborats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • Els productes s’hagin deteriorat o caducat amb rapidesa.
 • Els Productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després de l’entrega.
 • Els productes que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • En aquests casos l’empresa assumirà el cost dels productes i les despeses d’enviament exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.
 • La devolució dels diners s’efectuarà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment pel client. Llevat en cas que l’empresa s’ha ofert a recollir ell mateix els productes, l’empresa pot retenir el reemborsament fins que hagi rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.
 • L’empresa efectuar el reemborsament a què es refereix paràgraf anterior utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, tret que el client hagi disposat expressament el contrari i sempre que el client no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
 • En cas que el client hagi expressat una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, l’empresa no estarà obligada a reemborsar els costos addicionals que se’n derivin.