Embutits

Estàs a un click de gaudir i compartir moments de felicitat!

Política de Privacitat

1.- Informació a l’usuari

MAS GOURMETS SL informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

MES GURMETS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: masxarcuters@masgourmets.com. El tractament de dades de caràcter personal es duu a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades.

2.- Informació del tractament

Segons el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins d’aquest. Per a això, s’indica la següent informació:

Informació bàsica en matèria de protecció de dades de caràcter personal

1.Responsable del tractamentMAS GOURMETS SL
2. Finalitat del tractamentContactar amb l’usuari interessat per a facilitar-li la informació sol·licitada i, en cas de subscripció, enviar a l’interessat informació d’ofertes, promocions, productes i serveis per correu electrònic o mig equivalent. La informació es conservarà durant 5 anys, o mentre duri la subscripció a l’enviament d’informació comercial.Tractar les dades del candidat a incorporar-se a MAS GOURMETS SL com a empleat. La informació es conservarà durant 5 anys.
3.Legitimació del tractamentConsentiment de l’interessat
4. Destinataris de cessionesLes dades seran cedides a les empreses del Grup que a continuació s’indiquen: Locos per la gastronomía S.L, amb NIF B-65099244; Meas Xarcuters S.L, amb NIF B-08880056; Xarcuteries Sama S.L, amb NIF B-59322941; Can Pork S.L, amb NIF B-66546284.
5. Drets de les persones interessadesL’interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, conforme s’explicarà en la informació addicional.

Informació addicional en materia de protecció de dades de caràcter personal

1. Responsable del tractament

Identitat MAS GOURMETS
CIF: B-65468597
Adreça postal: Av. Diagonal 445-447 6º 2ª
Correu electrònic: masxarcuters@masgourmets.com

2. Finalitat del tractament

2.1 Finalitat del tractamento

[CONTACTA] A MAS GOURMETS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder contactar amb ells per a oferir-los la informació sol·licitada sobre els nostres serveis i, en cas de consentir-ho, l’enviament de comunicacions comercials i informació sobre ofertes, promocions, productes i serveis.

[TREBALLA AMB NOSALTRES] En MAS GOURMETS SL  tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de poder considerar i avaluar la seva eventual incorporació a l’empresa.

2.2 Termini de conservació de les seves dades.

Les dades personals es conservaran durant el termini indicat en “Finalitat del Tractament”, sempre que no hagi exercitat el seu dret de supressió o oposició, o bé mentre duri la subscripció a l’enviament de publicitat. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que pogués establir-se per disposició normativa o reglamentària.

3. Legitimació del tractament

[CONTACTA] Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, Vostè presta consentiment al fet que MAS GOURMETS SL tracti les seves dades per a contactar amb Vostè i facilitar-li la informació que ha sol·licitat a través de la nostra web i, en cas que així ho consenti marcant la corresponent casella, per a enviar-li periòdicament comunicacions comercials i informació sobre ofertes, promocions, productes i serveis.

[TREBALLA AMB NOSALTRES] Mitjançant l’acceptació de les presents condicions, Vostè presta consentiment al fet que MES GURMETS SL tracti les seves dades per a contactar amb Vostè i considerar i avaluar la seva eventual incorporació a l’empresa.

4. Destinataris de cessiones o transferències

Les dades seran cedides a les empreses del Grup que a continuació s’indiquen: Locos per la gastronomía S.L, amb NIF B-65099244; Meas Xarcuters S.L, amb NIF B-08880056; Xarcuteries Sama S.L, amb NIF B-59322941; Can Pork S.L, amb NIF B-66546284.

5. Drets de les persones interessades

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en MAS GOURMETS SL estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicats en el primer paràgraf.

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, MAS GOURMETS SL està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

MAS GOURMETS SL  garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.